DẦU NHỜN LUBMARINE

DẦU NHỜN PETROLIMEX

DẦU NHỜN CASTROL

DẦU NHỜN SHELL

DẦU NHỜN TOTAL

DẦU NHỜN CALTEX

DẦU NHỜN BP

thông tin liên hệ
Ông Đinh Văn Sao
Giám Đốc
0868251272 - 0908062868

Chia sẻ lên:
Dầu PLC TRANSHIFT

Dầu PLC TRANSHIFT

Mô tả chi tiết

M« t¶:

PLC TRANSHIFT lµ lo¹i dÇu truyÒn ®éng ®­îc pha chÕ tõ c¸c nguyªn liÖu cã chÊt l­îng cao, ®¸p øng víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn Caterpillar TO-4 vÒ ®Æc tÝnh ma s¸t, b¶o vÖ b¸nh r¨ng…

øng dông:

PLC TRANSHIFT sö dông cho c¸c bé phËn truyÒn lùc, trî lùc tay l¸i vµ hÖ thèng thuû lùc … ®ßi hái ®¸p øng yªu cÇu cña tiªu chuÈn Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML㺁,03...

Lîi Ých chÝnh:

· TÝnh chèng mµi mßn rÊt tèt

· Gi¶m tiÕng ån cña bé phanh

· T¨ng c­êng tÝnh n¨ng chèng mµi mßn cña b¸nh r¨ng cÇu sau vµ hÖ thèng thuû lùc

· §é bÒn ma s¸t vµ æn ®Þnh « xy ho¸ tèt gióp cho thiÕt bÞ kÐo dµi tuæi thä

C¸c chØ tiªu kü thuËt ®Æc tr­ng:

chØ tiªu

Ph­¬ng ph¸p thö

®¬n vÞ

PLc TRANSHIFT

10W

30

50

§é nhít ë𧅤o

Astm d 𧊽

CSt

6.0

11.6

18.5

§é nhít ë㺨o

Astm d 𧊽

CSt

38.2 

107.4

220

ChØ sè ®é nhít 

Astm d� 

-

100

95

95

NhiÖt ®é b¾t ch¸y hë

Astm d 㻜

oC

200

220

230

NhiÖt ®é ®«ng ®Æc

Astm d 㻡

oC

-㺝

-15

-12

TBN

ASTM�

mg KOH/g

11

11

11

Tû träng ë㺏oC

Astm d �

Kg/l

0.884

0.897

0.902

Trªn ®©y lµ nh÷ng sè liÖu tiªu biÓu thu ®­îc th«ng th­êng ®­îc chÊp nhËn trong s¶n xuÊt nh­ng   kh«ng ph¶i lµ c¸c th«ng sè kü thuËt cè ®Þnh.

Bao b× : Bao b×𧇈 lÝt vµ㺒 lÝt

B¶o qu¶n:

TÊt c¶ c¸c bao b× chøa s¶n phÈm ph¶i ®­îc ®Ó trong nhµ kho cã m¸i che. NÕu ®Ó ngoµi trêi ph¶i ®Ó n»m ngang ®Ó tr¸nh n­íc m­a thÈm thÊu vµo hoÆc bÞ xo¸ mÊt c¸c ký hiÖu trªn n¾p phuy.

Søc khoÎ, an toµn, m«i sinh:

DÇu kh«ng g©y t¸c h¹i lín cho søc khoΠvµ an toµn nh­ng cÇn ®­îc b¶o qu¶n vµ sö dông cÈn thËn theo ®óng chØ dÉn vÒ vÖ sinh vµ tr¸nh ®Ó tiÕp xóc l©u dµi víi da.

Tr¸nh ®Ó tiÕp xóc trùc tiÕp víi m¾t.

Mäi chi tiÕt vÒ an toµn xin ®Ò nghÞ liªn hÖ víi V¨n phßng cña PLC. 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
PLC CATER CI-4
PLC CATER CI-4
PLC CaTER
PLC CaTER
PLC KOMAT SHD
PLC KOMAT SHD
PLC MULTIPERFORMANCE
PLC MULTIPERFORMANCE
Dầu thủy lực HYDROIL FR
Dầu thủy lực HYDROIL FR
Dầu PLC TRANSHIFT
Dầu PLC TRANSHIFT